Regulamin

REGULAMIN SERWISU ZGRED.PL

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

§ 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 5 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 6 Treści Usługobiorców

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

§ 8 Postanowienia końcowe

§ 1 Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio::
 2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 3. Usługodawca – SEMGENCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000725889, NIP: 5272846156, REGON: 369884378, adres e-mail: info@semgence.pl, tel. +48 606 628 628,
 4. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu,
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej,
 6. Konsument – osoba fizyczną korzystająca z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 7. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://zgred.pl prowadzony przez Usługodawcę,
 8. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach funkcjonalności Serwisu,
 9. Bezpłatna konsultacja – usługa udostępniana przez Usługodawcę w Serwisie internetowym, która z uwagi na profil działalności Usługodawcy przeznaczona jest wyłącznie dla Przedsiębiorców, polegająca na jednorazowej, nieodpłatnej konsultacji za pomocą środków porozumiewania się na odległość, trwającej nie więcej niż 20 minut, udzielanej po uprzednim wypełnieniu formularza kontaktowego i uzgodnieniu terminu konsultacji,
 10. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na przesyłaniu Usługobiorcy w cyklicznych odstępach informacji handlowych.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem innych domen internetowych, niż domena Serwisu.
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. Dostęp do Regulaminu można uzyskać w każdym momencie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 5. Komunikacja z Usługodawcą dokonywana przez Usługobiorcę powoduje ponoszenie przez Usługobiorcę kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Usługobiorcę z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 6. Konsument w sytuacji sporu z Usługodawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez: 1) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, 2) mediację, 3) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, 4) zwrócenie się do Federacji Konsumentów, 5)skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).

§ 3 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
 2. udostępnianie danych i materiałów znajdujących się w Serwisie, zawierających w szczególności informacje o ofercie oraz działalności Usługodawcy;
 3. umożliwienie przesłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnych w ramach Serwisu;
 4. usługa Bezpłatnej konsultacji;
 5. usługa Newslettera,
 6. możliwość dodawania komentarzy,
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych, Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, a także do całkowitego usunięcia Serwisu, w drodze zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach w nim określonych, z poszanowaniem praw Usługobiorców.

§ 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:
 2. komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
 3. dostęp do sieci Internet,
 4. dostęp do poczty elektronicznej,
 5. odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
 6. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Usługodawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie.
 7. W zakresie usługi Bezpłatnej konsultacji, która przeznaczona jest wyłącznie dla Przedsiębiorców, odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona, z wyjątkiem przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia Bezpłatnej konsultacji lub jej odwołania, w szczególności w przypadku Przedsiębiorcy, który już uprzednio z niej korzystał lub przedmiot konsultacji wykracza poza zakres specjalizacji Usługodawcy.

§ 5 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi Newslettera zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia subskrypcji, a w zakresie pozostałych usług w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Serwisu internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na świadczeniu usługi Newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony do czasu anulowania subskrypcji. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Usługobiorcę z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 3. Usługobiorca może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 1 i 2 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową lub pisemnie na adres Usługodawcy, a w zakresie usługi Newslettera poprzez naciśnięcie przycisku „anuluj subskrypcję” w otrzymanej wiadomości. Usługobiorca będący Konsumentem może również od umowy, o której mowa w ust. 1 i 2, odstąpić w terminie 14 bez podawania przyczyny na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 6 Treści Usługobiorców

 1. Usługobiorca w ramach aktywności w Serwisie internetowym nie może umieszczać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje obowiązujące w społeczeństwie informacyjnym, a także treści szkodliwych, obraźliwych lub nieprzyzwoitych (dalej jako „Treści niedozwolone”).
 2. Za Treści niedozwolone, naruszające niniejszy Regulamin, uważa się również treści noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, jak również treści mające charakter reklamowy (w tym zawierające linki).
 3. W sprawach Treści niedozwolonych Usługodawca wyznacza punkt kontaktowy pod adresem e-mail: info@zgred.pl. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.
 4. Publikowanie jakichkolwiek treści przez Usługobiorców w Serwisie internetowym odbywa się w sposób automatyczny i bez udziału Usługodawcy. Usługodawca nie weryfikuje automatycznie treści publikowanych w Serwisie internetowym z wykorzystaniem jego funkcjonalności.
 5. Usługodawcy przysługuje prawo wglądu do zamieszczonych w Serwisie internetowym treści. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji, iż dana treść ma charakter bezprawny lub narusza niniejszy Regulamin. Usługodawca podejmie działania zmierzające do ich wyjaśnienia. Jeżeli dana treść naruszać będzie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich lub niniejszy Regulamin, Usługodawca uprawniony jest do edycji danej treści, zawieszenia emisji danej treści lub jej trwałego usunięcia ze Serwisu internetowego.
 6. W razie podjęcia działań opisanych w ust. 5, Usługodawca przekaże niezwłocznie Usługobiorcy uzasadnienie podjętej decyzji drogą mailową. Usługobiorcy przysługuje prawo odwołania od decyzji Usługodawca na zasadach opisanych w ust. 11 poniżej.
 7. Osoba, która uważa daną treść opublikowaną w Serwisie internetowym za Treść niedozwoloną może przesłać Usługodawcy drogą mailową zgłoszenie dotyczące tej treści.
 8. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby, która dokonała zgłoszenia, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 9. W celu umożliwienia Usługodawcy rzetelnego rozpatrzenia zgłoszenia powinno ono zawierać w swej treści dane osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub e-mail), wyjaśnienie powodów zgłoszenia oraz wskazanie zgłaszanej treści wraz z jej lokalizacją Serwisie internetowym. W sytuacji, gdy podane w zgłoszeniu dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem zgłoszenia, do osoby, która przesłała zgłoszenie, o jego uzupełnienie.
 10. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie w sposób niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Usługodawca podejmie decyzję co do zgłoszonej treści w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Decyzja Usługodawcy może polegać na pozostawieniu zgłoszonej treści w Serwisie internetowym albo na jej całkowitym usunięciu. O podjętej decyzji i jej uzasadnieniu Usługodawca informuje osobę dokonującą zgłoszenia, a w przypadku usunięcia treści ze Serwisu internetowego, również Usługobiorcę, który ją zamieścił (w przypadku gdy Usługodawca zna jego dane kontaktowe).
 11. Osoba zgłaszająca treść oraz Usługobiorca mogą odwołać się od decyzji Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania jej uzasadnienia, przesyłając Usługodawcy odwołanie drogą mailową.  Usługodawca rozpatrzy odwołanie w terminie 14 dni do dnia jego otrzymania, informując wnoszącego odwołanie o jego wynikach.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca, będący Konsumentem, może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę drogą mailową lub pisemnie na adres Usługodawcy. Możliwość złożenia reklamacji przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku pozostałych Przedsiębiorców możliwość złożenia reklamacji jest wyłączona i w stosunku do nich jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona, z wyjątkiem przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu z następujących przyczyn:
 2. konieczność dostosowania treści Regulaminu do nowych lub znowelizowanych przepisów prawnych lub ich interpretacji stosowanej przez sądy lub organy władzy publicznej, mających wpływ na treść Regulaminu,
 3. wydanie orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu,
 4. usunięcie ewentualnych omyłek, błędów, niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu,
 5. konieczność aktualizacji wymogów technicznych lub standardów bezpieczeństwa wskazanych w Regulaminie,
 6. zmiany w zakresie nazw, adresów, danych firmowych lub odnośników wskazanych w treści Regulaminu,
 7. konieczność usprawnienia działania Serwisu internetowego, przy czym zmiany te nie będą naruszać lub ograniczać uprawnień dotychczas nabytych przez Usługobiorców,
 8. wprowadzenie, usunięcie lub zmiana warunków świadczenia poszczególnych usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego.
 9. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez zamieszczenie aktualnej wersji Regulaminu w Serwisie internetowym, na 14 dni przed jej wejściem w życie. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Wszelkie elementy graficzne Serwisu, zastosowane w nich rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Serwisu stanowią przedmiot prawa autorskiego Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 12. W celu korzystania z Serwisu Usługodawca udziela Usługobiorcom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Serwisu, Licencji na korzystanie z Serwisu. W ramach udzielonej Licencji Usługobiorca uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Serwisu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 13. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. Zdanie poprzednie nie dotyczy osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.